Naš tim
Ivana Petrović

Specijalista Interne medicine, subspecijalista kardiologije

 

Osnovnu školu i gimnziju je završila u Šapcu. Nosilac je Vukovih diploma za uspeh u osnovnoj i srednjoj školi. 

Na Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu se upisala 1986. godine a diplomirala je 1991. godine sa prosečnom ocenom 9,39. 

Magistarski rad  pod nazivom »Procena sistolne i dijastolne funkcije miokarda u bolesnika sa dilatativnom kardiomiopatijom Tkivnim Doplerom« je odbranila 2005. godine na  Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Doktorsku disertaciju »Ishod hirurške revaskularizacije miokarda uz upotrebu radijalne arterije« je odbranila 04.04.2016. na Medicinskom fakultetu u Beogradu čime sam stekla zvanje doktora medicinskih nauka.


Lekarski staž obavila u Zdravstvenom centru u Šapcu u periodu 1992-1993.  Od 1993. do 1996. godine je radila kao klinički lekar u Zdravstvenom centru u Šapcu na internom odeljenju. Zaposlena je na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje u Beogradu od 1997. Kao lekar na specijalizaciji-iz interne medicine se obučavala i radila do 2001. u Službi ehokardiografiju Instituta pod rukovodstvom prof. dr Ljiljane Jovović.  Od 2010. je koordinator za ultrazvučnu dijagnostiku na Klinici za kardiohirurgiju Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje. Član je Nučnog kolegijuma IKVB Dedinje, i zamenik je Nadzornog odbora IKVB Dedinje. Vodi proces Naučne akreditacije IKVB Dedinje. Član je uređivačkog odbora časopisa IKVB Dedinje. U zvanju je naučni saradnik.


Stručno napredovanje:

Godine 1999. je položila specijalstički ispit iz interne medicine sa odličnom ocenom 10. 
22.03.2017. je završila užu specijalizaciju i odbranila rad iz uže specijalizacije pod nazivom
»Dugoročno praćenje ehokardiografskih parametara nakon hirurške revaskularizacije miokarda uz upotrebu radijalne arterije« čime je stekla zvanje subspecijaliste iz kardiologije.

 

Usavršavanje u inostranstvu:
2000. godine provela je više meseci na naučnom usavršavanju kao Visiting Clinician na Mayo Clinic Scottsdale, Phoenix, Arizona, USA na Department of Internal Medicine, Division of Cardiovascular Diseases, pod rukovodstvom  Dr. Cristopher P. Appleton-a.

Nagrade, priznanja
1991. Nagrada iz fonda prof. dr Petar Kostić, povodom 120 godina postojanja i rada Srpskog lekarskog drustva za najbolji studentski rad

2018. Dobitnik je najznačajnije nagrade IKVB Dedinje povodom 40 godina postojanja za veliki doprinos u radu ove institucije.

 
Članstva u profesionalim udruženjima

 • Član Američkog udruženja za ehokardiografiju
 • Član Evropskog kardiološkog udruženja
 • Član i aktivni učesnik Srpskog lekarskog društva

 
Stručne i naučne aktivnosti:

 • Autor i koautor više stručno naučnih radova
 • Predavač na Svetskom kardiološkom kongresu u Kairu 1999.
 • Učesnik i predavač na Centralnom Evropskom Vaskularnom forumu u Pragu 2003.  Predavač u Internacionalnoj postdiplomskoj školi »Lipidologija u svakoj ambulanti« u Igalu 2004.
 • Predavač na Prvom kongresu kardiologa Republike Srpske sa medjunarodnim učešćem odaržano u Banjaluci 2005.
 • Predavač u Školi za unapredjenje reproduktivnog zdravlja i planiranje porodice u toku 2006.
 • Predavač na 10. seminaru »Evropska kontracepcija i reproduktivno zdravlje održano u Beogradu 2009.
 • Učesnik na Master class: Exploring the clinical value of innovations in lipid management, u Barseloni 2010.
 • Učesnik na Simpozijumu Regenerativna medicina - Evropske tendencije, održano u Beogradu 2010.  Predavač u ciklusu Kontinuirane medicinske edukacije na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje
 • Predavač i učesnik na nacionalnim Kardiološkim i Kardiohirurškim kongresima
 • Jedaan od autora u pisanju Nacionalnog vodiča za antikoagulantnu I antitrombocitnu terapiju kod odraslih I dece
 • EURO ENDO-Evropski registar za Infektivni endokarditis ( istraživač za IKVB Dedinje)
 • 2017 god - Radial Artery Database International Aliance (u grupi istraživača pod vodjstvom Prof Mario Gaudino Direktor kardiohirurgije Weil Cornell univerziteta u Njujorku, USA i David Taggart Direktor kardiohirurgije Univerziteta u Oksfordu, UK) objavljeni su podaci iz mog doktorata u vrhunskim casopisima gde sam i jedan od autora, New England Journal of Medicine, Circulation, Journal of the American College of Cardiology, European Journal of Cardio-Thoracuc Surgery, kao i usmena prezentacija na American Heart Association meeting novembar 2018. Istraživanje sa mojom bazom podataka se nastavlja u okviru grupe vrhunskih svetskih kardiohirurških centara.
 • 2018 god - ROMA studija – koistraživač u okviru IKVB Dedinje (pod vodjstvom Prof Mario Gaudini Weil Cornell univerzitet u Njujorku.
 • 2019 god objavljen rad u najznačajnijem časopisu u svetu u oblasti kardiologije i kardiohirurgije Journal of the American College of Cardiology (objavljeni su svi podaci iz moje doktorske disertacije) i očekuje se rad iz iste oblasti u vrhunskom kardiohirurškom časopisu Annals of Thoracic Surgery. Oba rada su objavljena sa najznačajnijim imenima kardiohirurgije trenutno u svetu (USA, Australia, Canada, England, Italy). Svi podaci iz moje doktorske teze prezentovani su u oralnoj prezentaciji prof Mario Gaudino-a na najznačajnijem kardiohirurškom kongresu Society of Thoracic Surgeons u januaru mesecu u San Diego-USA.
 • 2019 god izabrana u zvanje - Naučni saradnik.
 • 2019 god ASA-CAB studija – glavni istraživač. Ova studija se radi prvi put u svetu /primena Aspirina pre kardiohirurške procedure da ili ne/. Rezultati studije će dati dalje smernice, i ući će u preporuke Evropskog i Američkog udruženja. Studija je multicentrična, i u planu je uključenje KCS Srbije i IKVB Vojvodina.
 • 2019 god – ROMA - EHO studija – glavni istraživač u okviru IKVB Dedinje (pod vodjstvom Prof Mario Gaudini Weil Cornell univerzitet u Njujorku.

 
 Oblasti istraživanja:

 • Kardiologija: Postoperativni tok kardiohirurških pacijenata (rad u Jedinici intenzivne nege, poluintenzivne nege i opšte nege)
 • Ehokardiografija:        transtorakalni ehokardiogram,           transezofagealni ehokardiogram

(preoperativni, intraoperativni, postoperativni). Stresehokardiografija

 • Test fizičkim opterećenjem
 • 24 Holter monitoring pritiska i EKG-a
 • Preoperativna evaluacija pacijenata upućenih na kardiohiruršku proceduru
 • Rad u kardiohirurškoj ambulanti (kontrolni pregledi pacijenata nakon kardiohirurške procedure, upućivanje na kardiohirurški konzilijum)
 • Kardiološko praćenje pacijenta u odeljenju kardiohirurgije za negu rana
 • Aktivno učešće u radu sa pacijentima koji su u obradi za program transplantacije srca  Priprema i praćenje pacijenata sa mehaničkom cirkulatornom potporom (LVAD)
 • Invazivni monitoring pacijenata nakon kardiohirurške procedure (obuka u jedinici intenzivne nege)

.<-- povratak na tim