Naš tim
Đorđe Radak

Opšti i vaskularni hirurg

Direktor hirurgije opšte bolnice Euromedik.

Redovni profesor hirurgije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Do 2019. godine upravnik Klinike za Vaskularnu hirurgiju Instituta za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“ i šef katedre za Vaskularnu hirurgiju sa Angiologijom na Medicinskom fakultetu u Beogradu.


Biografija


Rođen u Vršcu 1956. godine.

Medicinski fakultet u Beogradu završio sa prosečnom ocenom 9.70. Usavršavao se kao dobitnik stipendije nemačke vlade (DAAD) kod čuvenog Prof. Vollmar-a. Stečena znanja je ugradio u razvoj Instituta za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“ gde je okupio i motivisao grupu mladih hirurga sa naučnim ambicijama.

Prof. Radak je do sada uradio preko 30 000 vaskularnih operacija sa rezultatima na nivou velikih svetskih centara.

Specijalizaciju iz opšte hirurgije je završio 1986. godine, a užu specijalizaciju iz vaskularne hirurgije 2002. godine.

Magistrirao je i doktorirao na eksperimentalnoj aterogenezi. Uspešno je prošao kroz sva naučna zvanja, od demonstratora anatomije do redovnog profesora hirurgije.

Đorđe Radak je najveće interesovanje stručne javnosti izazvao uvođenjem everzione endarterektomije karotidnih arterija (1993) kao revolucionarno nove metode, prolazeći kroz fazu ranog skepticizma okoline do potpunog prihvatanja i najveće serije operacija u Evropi-preko 14 000. U;estvovao je u prvim transplantacijama jetre i pankreasa. Pokrenuo je endovaskularnu hirurgiju 2004. godine kao i prve „hibrid“ procedure u lečenju multiplih lezija supraaotalnih i perifernih arterija 2013. godine primenom endovaskularne u kombinaciji sa otvorenom vaskularnom hirurgijom.

Dizajnirao je i uveo u svakodnevnu upotrebu Bazu podataka za prospektivno praćenje rezultatat lečenja.

Bio je mentor za preko 30 magisterijuma, doktorskih disertacijaa i radova uže specijalizacije. Praktično je obučio više od 60 vaskularnih hirurga iz zemlje i inostranstva.

Bio je glavni istraživač u mnogim nacionalnim i međunarodnim projektima.

Reviewer је u Journal of Vascular Surgery, Angiology i drugim časopisima sa visokim impakt faktorom.


Bio je prodekan medicinskog fakulteta u Beogradu (2002).Naučni rad


Publikovao je više od 840 radova. Baza Scopus prikazuje više od 190 radova publikovanih u celini u časopisima sa impakt faktorom.


Objavio je 105 poglavlja u međunarodnim knjigama i domaćim monografijama. Urednik je u 8 knjiga. Jedini je autor 3 knjige: „Hirurški pristupi arterijama“, „Revaskularizacija mozga“ i „Karotidna hirurgija“.

Prema zvaničnim podacima univerzitetske bioblioteke u bazi podataka Science Citation Index i Web of Science pronađeno je više od 1600 citata ( uz 1307 „on behalf“citata), a u bazi Scopus preko 950 citata. Hiršov indekx (h-Index) je 15.


Publikovao je inovativne naučne radove pokušavajući da rezultate dobre hirurgije oplemeni bazičnim istraživanjima, da prevenira komplikacije i približi se tretiranju genomskih, proteomskih i metaboličkih uzroka ateroskleroze i aneurizmatske bolesti.


Bio je član borda u European Society for Vascular and Endovascular Surgery , do 2006. и International Union of Angiology (IUA), od 2002. Predsednik Sekcije za Angiologiju i Vaskularnu hirurgiju Srpskog lekarskog društva je bio do 2002.


Redovan je član Akademije medicinskih nauka SLD i član Naučnog veća Akademije Aktuelni je predsednik Udruženja za vaskularnu medicinu Srbije.

Za dopisnog člana SANU izabran je 5. Novembra 2009. godine , a za redovnog 2015. godine.<-- povratak na tim